ติดต่อเรา : contact us

เครื่องดื่มผงสกัดจากหัวปลีกล้วย 100% ตราคุณย่า
Pure Beverage from 100% Banana Blossom Powder, Grand Mom Brand

เกี่ยวกับเรา : About us

     โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่อง ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) มาปฏิบัติขยายผล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะความเป็นอยู่ลำบากยากจน ให้มีอาชีพและรายได้ รวมถึงการรวมกลุ่ม ร่วมกันบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง โดยอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณและให้ความรู้ในการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ป่าแบบวนเกษตร (Agro Forestry) โดยนำร่องใน 4 หมู่บ้านคือ บ้านแม่อีแลบ บ้านปางตอง บ้านแพมกลาง และบ้านแพมบก ท้องที่ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านราษฎรชนเผ่าไทใหญ่ ลีซู และกะเหรี่ยง โดยพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาสร้างเป็นธนาคารอาหารชุมชน ( Food Bank ) และทำการปลูกไม้ผล พืชสมุนไพร และพืชเกษตร ที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น กาแฟ กล้วยน้ำว้า และกล้วยป่า ฯลฯ มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลบริหารจัดการจัดสรรปันผลประโยชน์ให้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะปลีกล้วยน้ำว้าและปลีกล้วยป่า ทางกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวปลีกล้วยบ้านแพมบก (กลุ่มฯ ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม เป็นผู้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้น) จะเข้าไปรับซื้อถึงที่แบบไม่จำกัดจำนวน โดยมีการจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะนำไปจัดสันปันส่วนแบ่งให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนและกันเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นกองทุนสำรองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชนของหมู่บ้านต่อไป ฤดูแล้งชาวบ้านจะช่วยกันเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า มีการจัดเวรยามและทำแนวกันไฟบริเวณธนาคารอาหารชุมชนและป่าธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเหนียวแน่น จึงเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติ และโครงการ ฯ กำลังดำเนินการขยายผลการสร้างธนาคารอาหารชุมชนไปทุกหมู่บ้านของอำเภอปาย (จำนวนประมาณ 70 หมู่บ้าน) จากป่าธรรมชาติกลายมาเป็น ธนาคารอาหารชุมชนของราษฎรชาวอำเภอปาย โดยการนำหัวปลีกล้วย และผลกล้วยดิบ มาพัฒนาแปรรูปสร้างมูลค่า สู่ขั้นตอนการผลิตตามแบบวิถีไทยดั้งเดิม ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นผงปลีกล้วยธรรมชาติ 100 % และกล้วยดิบผงแคปซูล ซึ่งสรรพคุณของ เครื่องดื่มผงสกัดจากหัวปลีกล้วยสามารถช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ลูกอ่อน และช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนสรรพคุณของผงกล้วยดิบ ใช้สำหรับเป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอนไร้สารเคมีและสารพิษใดๆ เจือปน มีคุณภาพมาตรฐานได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน GMP ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” ติดบนสลากผลิตภัณฑ์ เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ ฮาลาล (อนุมัติ) สำหรับมุสลิมใช้บริโภค ซึ่งมั่นใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งการขยายผลธนาคารอาหารชุมชน หากขยายได้มากเท่าไหร่ การบุกรุกป่า การลักลอบเผาป่า ก็จะลดลง มลภาวะทางอากาศลดลง อากาศสะอาดขึ้น สุขภาพของคนทั่วไปก็จะแข็งแรง การละทิ้งถิ่นฐานของชาวบ้าน การเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเป็นเครื่องมือให้ผู้ค้ายาเสพติดก็จะลดลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะเพิ่มมากขึ้น สังคมก็จะน่าอยู่และปลอดภัยชั่วกาลนาน 

     The Royal – Initiated Forest Development Project at Doi Kew Lom, Department of National Park, Wildlife and Plant conservation brings the royal initiative of Her Majesty Queen Sirikit to extend with aims to improve the quality of life and encourage people to pursue a career and income, as well assembling to manage the community to be strong, based on the philosophy of Sufficiency Economy. The project has developed the denuded forest to create a community food bank, and then handed over to the care of the village administration, especially banana blossom, which Ban Pam Bok Banana Blossom Processing Group will purchase unlimitedly, paying to the village committee. And then the village committee will take it to be shared among the villagers in every household and retain a part of it as a reserve fund to manage the community food bank of the village further. In dry season, the villagers help to monitor the wildfire with sentry’s surveillance and make firebreaks, expressing rigid solidarity. So, it is a role model for other communities to follow. And the project is underway to extend the community food bank to every village of Pai District (approximately 70 villages). The more it extends, the more it will reduce forest intrusion, forest burning by smuggling, abandoned settlement of villagers, involving with or being a tool for drug trafficking. As a result, safety in life and property will increase and then the society will be livable and safe forever.
     From natural forest to be became the community food bank by processing banana blossom and raw banana to create value with production process in the way of Thai traditional wisdom, from generation to generation, into the 100% banana blossom powder with quality meeting standard approved by the Food and Drug Administration (FDA), and passing auditing on GMP standards legally. Its properties are to help add milk to mothers with infant and lower blood sugar levels for people in general. Every step, from planting to complete a product, is free from toxic chemicals and any additives.